Бургас, к-с ``Меден рудник`` бл. 25

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия и отстъпки за езикови обучения

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985” БУЛСТАТ 000049403, гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” бл.425 партер, МОЛ Веселина Крумова Николова – секретар и потребителите на услугата „обучение по английски език”
2. Услугата се осигурява от Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985” въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния клиент.
I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: „Курсист“ е всяко физическо лице, което учи английски език в Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985”.
„Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 години. „Годишно обучение“ е курс с продължителност 8 месеца с начало месец октомври и край месец май. Годишното обучение е разделено на два срока. Първият срок е от месец октомври до края на месец януари. Вторият срок е от месец февруари до 31 май. Записването за курс на обучение включва попълване на регистрационен формуляр, подписване на индивидуален договор и плащане на такса от страна на курсиста.
II. ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ПО АНГЛИЙСКИ
1. Записването за курс по английски език става чрез попълване на регистрационен формуляр, подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса съобразно индивидуалния договор. Курсистите се разпределят в групи и програми на база възраст и ниво.
3. Индивидуалните договори с курсисти под 18 години се подписват с родител/ настойник.
III. ТАКСИ – НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ОТСТЪПКИ
1. Начин на плащане
1.1. Таксата може да бъде заплатена наведнъж или на вноски, което за всеки курсист е определено в индивидуалния договор.
1.2. При плащане на вноски, сроковете за плащане са следните:
Първа вноска: при записване на курсиста
Втора вноска: при първо занятие – при започване на курса. Три вноски само при записване на повече от 1 член на семейство.
1.3. При еднократно плащане на таксата за цялата учебна година, таксата се внася при записването на курсиста.
1.4. Учебните пособия се плащат в брой.
1.5. Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985” си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия съгласно промяната цените на доставчика.
2. Отстъпки
Отстъпките се натрупват, но не могат да бъдат повече от 10%. Курсистите могат да ползват следните отстъпки:
· 2.1. 5% За ранно записване (веднага след приключване на предходния курс, от който е курсиста – 30.06 годишен курс, 30.12 интензивен).
· 2.2. 5 % При еднократно плащане на таксата за целия курс до 1 месец преди началото.
· 2.3. 5 % за досегашни курсисти
· 2.4. 5 % отстъпка при „доведен приятел“ (когато едното лице вече е записан курсист)

· 2.5 10 % (десет) отстъпка за втори член от семейството.Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато в Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985” учи повече от един член от семейството. Под член на семейството се има предвид майка, баща, брат или сестра. Отстъпката се ползва от втория член на семейството.
IV. ПРЕКЪСВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОТСЪСТВИЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА
1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985” не възстановява заплатената такса.
2. Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, чрез молба до ЧН може да продължи обучението си в следващ курс. Неизползваната част от платената такса не се връща.
3. Молбата се подава от курсиста разглежда от читалищното настоятелство в рамките на 5 работни дни.
4. При отказване от курс преди започването му курсистът дължи 10% административна такса от общо внесена сума.
5. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие от учебни занятия, Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985” не възстановява такса на курсиста за пропуснатите часове.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ СТРАНА НА ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1985”
1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985” в следните случаи:
1.1. Лошо поведение на курсиста. Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985” има правото да прекрати обучението на курсист, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
1.2. Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985” има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете посочени в Договора на обучение.
2. При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.
3. Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985” си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи внесената такса за обучение се възстановява.
VI. ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА. ОБУЧЕНИЕ
1. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки курс.
2. Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985” си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия и началната дата на започване на курса.
3. При провеждане на обучението в Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985” курсистите могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия. Внасянето на копирни материали не се разрешава.
VII. СЕРТИФИКАТ И СЛЕДВАЩ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ
1. Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати през учебната година покриват установените академични стандарти от минимум 70% знания интензивен и 80% при годишен курс на обучение минимум 60% присъствие.
2. Програмата и нивото на курсиста за следващата учебна година се определя на база резултатите, постигнати през целия учебен период и финалния изпит.
VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. За предоставянето на услугата обучение по английски език, Читалището може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за курсиста. При записване, курсистът предоставят доброволно личните си данни и се съгласява да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
2. Читалището има правото да снима учебния процес и да използва материалите за презентации в своята дейност.
IX. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И МОЛБИ
1. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени на електронната поща chitalishte_km@abv.bg, както и на място. Настоятелството на Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985“ ги разглежда не по-късно от един месец от получаването им.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Настоятелството на Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985”. Читалището прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уебстраницата си (www.chitalishte-km.org) и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за съответната промяна става чрез публикуването й в сайта на читалището.